Samværspolitik.

Killer Bees Softball Klub har vedtaget nedenstående politik for at sikre et chikanefrit samværsmiljø for alle i foreningen.

 

Formålet med politikken er, at tilgodese og beskytte den enkelte mod chikane, mobning, krænkelser og i værste fald, fysisk overgreb. Ingen i KBSK skal opleve chikane, mobning eller krænkelser på grund af race, farve, køn, fysiske karakteristika, seksuelle orientering eller fysiske eller psykiske handicaps.

 

Samværspolitikken omfatter alle med tilknytning til foreningen, og dækker alle situationer i forbindelse med fx;

 • Træning, turneringer, stævner, kampe, camps og Clinics.
 • Sociale kontakter – både fysiske og virtuelle.

 

Killer Bees Softball Klub definerer chikane og krænkelse således;

Chikane er enhver uvelkommen udtalelse, opførsel eller gestus rettet mod personer eller grupper af personer, som er fornærmende, nedværdigende, ydmygende, ondskabsfuld eller uforskammet, og som er af en sådan karakter, at det bevidst bedrøver og generer andres mulighed for at deltage og udfolde sig.

En krænkelse kan defineres som både verbal, non verbal, mental og  fysisk og består i at skade eller begå overgreb mod nogens ære eller selvfølelse. Krænkelse kan også bestå i at begå fysisk overgreb.

 

KBSK arbejder for et chikane- og krænkelsesfrit samværsmiljø ved:

 • at sikre samværsreglerne er kendt af alle med tilknytning til foreningen.
 • at reagere umiddelbart, passende og retfærdigt på eventuelle hændelser og henvendelser.
 • at udpege personer, der kan kontaktes for information og råd.
 • at revurdere samværspolitikken, dens indhold, procedurer og praksis hvert år.

 

Har man mistanke om eller har man konstateret at foreningens samværspolitik ikke bliver overholdt skal man kontakte bestyrelsen, som har pligt til at tage henvendelsen alvorligt, og handle derefter. Det er bestyrelsen, der afgør, hvilke konsekvenser overtrædelsen medfører.

 

1. Generelle regler

 

Kommunikation

 • Vi taler pænt til hinanden. Det vil sige at vi ikke accepterer sjofle eller på anden måde krænkende bemærkninger. Det gælder både i tale og skrift – herunder også i forbindelse med sms- og chatbeskeder. 

 

Billeder og video

 • Foreningen indhenter samtykke ved brug af portrætbilleder.

 

Omklædning og bad

 • I forbindelse med brug af omklædningsrum går hverken ledere eller medlemmer ind i det modsatte køns omklædningsrum.
 • Trænere og ledere kan evt. opholde sig i omklædningsrummet i forbindelse med taktikmøder før og efter kampen. Dog skal trænere og ledere altid sikre sig, at spillerne er færdige med at klæde om og bade.
 • Under omklædning er det strengt forbudt at tage billeder og video.

 

Sociale medier

 • Alle Facebook-grupper, som relaterer sig til foreningens arbejde, er ejet af foreningen og administreres af bestyrelsen.
 • TikTok, Instagram og Youtube kontoerne er ejet af foreningen og administreres af bestyrelsen.
 • Kontakt mellem børn/unge og trænere må kun etableres af barnet/den unge selv. Det er trænerens eget valg at acceptere kontakten, men ved accept vedkender træneren sig at være rollemodel, også uden for foreningens aktiviteter. 


Mobiltelefoner

 • Ved social aktivitet i foreningen, hvad enten det er på banen, i klubhuset eller lokalt, opfordres til at medlemmerne begrænser individuel skærmtid.

 

Kørsel

 • Når der køres i bil til kampe, træning, stævner m.v. køres i henhold til færdselsloven.

 

Adfærd på sidelinjen

 • Vi udviser fairplay og godt humør.
 • Ingen negative tilråb, hverken til modstandere, officials eller egne aktive.
 • Respekt for de regler og rammer, der er de steder, vi gæster.

 

Alkohol

 

Rygning

 • Killer Bees Softball klub har udarbejdet en særskilt tobakspolitik

 

Euforiserende stoffer

 • Indtagelse af euforiserende stoffer i idrætsforenings regi medfører omgående ekskludering af foreningen. 
 • Hvis misbruget omfatter børn og unge, tages der kontakt til SSP i kommunen. 
 • Opdages salg/køb af stoffer på forenings område, eller mellem foreningens medlemmer, tages der kontakt til politiet.

 

2. Børneattester

Det er obligatorisk at tjekke alle ledere over 15 år, der har med børn og unge under 15 år at gøre, for at afsløre evt. domme for seksuelle overgreb. Bestyrelsen udpeger en person, der indhenter og behandler Børneattesterne. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt.

 

Man kan kun fungere som leder i foreningen ved at give tilladelse til at foreningen indhente en børneattest og man "underskriver" den samtykkeerklæring der bliver tilsendt digitalt ved anmodningen.

 • For fungerende ledere over 15 år indhentes ny attest hvert 2. år.
 • For nye ledere over 15 år skal der straks indhentes attest

 

Har lederen en plettet (positiv) børneattest, kan vedkommende ikke virke i foreningens regi. 

Foreningens trænere og instruktører skal overholde Straffelovens §223 (skolelærerparagraffen). Det betyder, at man ikke kan være kærester med et medlem under 18 år, som man samtidig er træner eller instruktør for.

 

3. Undgå misforståelser

Der skal være plads til både sejers knus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt at trænere i træningssituationer har kropskontakt med spillerne, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre spillerne!

 

Alle instruktører skal være opmærksomme på ikke at bringe sig i en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres optræden. 

Hvis en instruktør/leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal vedkommende hurtigst muligt kontakte en fra bestyrelsen så evt. ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov til at spredes.

 

4. Hvis der opstår mistanke om krænkelser

Formanden er kontaktperson, ved henvendelser om en mistanke om krænkelse. Denne afgør, sammen med bestyrelsen, hvilke handlinger, der skal foretages.

Bestyrelsen har ansvaret for at der etableres kontakt til krænkeren og den krænkede person (til forældrene, hvis krænkelsen drejer sig om en person under 18 år).

 

Bestyrelsen sørger også for kontakt til relevante myndigheder, f.eks. socialforvaltning og politi og er de eneste, der, på vegne af foreningen, udtaler sig til pressen om den konkrete sag.

Bestyrelsen har mulighed for at trække på den ekspertise, som DIF tilbyder.

 

Konstateres der en krænkelse, skal bestyrelsen straks informere barnets forældre og samtidig orientere om mulighed for hjælp fra det offentlige. Er den krænkede over 18 år, understøtter bestyrelsen den pågældende i fx at søge fornøden rådgivning. Samarbejdet/medlemskabet med den person, der har begået overgrebet (krænkeren) ophører øjeblikkeligt og sagen anmeldes eventuelt til politiet.

Bestyrelsen har også ansvar for at foreningens medlemmer efterfølgende informeres, således at der ikke opstår sladder og rygtedannelse. Bestyrelsen informerer inden for rammerne af sin tavshedspligt.


Kontaktperson:

Formand

Anne-Mette Lykkegaard 

Mobil: 61606944

Mail: formand@kbsoftball.dk

Opdateret på bestyrelsesmødet 6. november 2023